Session : TUOCRA - 25 MAY 2010
Applications of Accelerators

New Treatment Research Facility Project at HIMAC   TUOCRA01.PDF
Koji Noda, Shigekazu Fukuda, Takuji Furukawa, Takeshi Himukai, Taku Inaniwa, Yoshiyuki Iwata, Nobuyuki Kanematsu, Ken Katagiri, Atsushi Kitagawa, Shinichi Minohara, Shinichiro Mori, Takeshi Murakami, Masayuki Muramatsu, Shinji Sato, Toshiyuki Shirai, Eiichi Takada, Yuka Takei, Eri Takeshita (NIRS, Chiba-shi), Tetsuya Fujimoto, Yoshinobu Sano (AEC, Chiba)
 
Present Status and Future of FFAGs at KURRI and the First ADSR Experiment   TUOCRA03.PDF
Yoshihiro Ishi, Makoto Inoue, Yasutoshi Kuriyama, Jean-Baptiste Lagrange, Yoshiharu Mori, Thomas Planche, Masashi Takashima, Tomonori Uesugi, Emi Yamakawa (KURRI, Osaka), Hideki Imazu, Kota Okabe, Izumi Sakai, Yoshihiro Takahoko (University of Fukui, Fukui)