Session : FRT1B - 10 OCTOBER 2014
Working Group 2-Optics

Analysis of Beam Dynamics in a Circular Higgs Factory   FRT1B1.PDF
Yunhai Cai (SLAC, Menlo Park, California)
 
Dynamic Aperture Optimization in SuperKEKB   FRT1B2.PDF
Yukiyoshi Ohnishi, Haruyo Koiso, Akio Morita, Kazuhito Ohmi, Katsunobu Oide, Hiroshi Sugimoto, Demin Zhou (KEK, Ibaraki)
 
The Effect of IR Imperfection on Dynamic Aperture in SuperKEKB / Dynamic Aperture Study of CEPC   FRT1B3.PDF
Hiroshi Sugimoto (KEK, Ibaraki)
 
Lifetime and Injection Considerations for CEPC   FRT1B4.PDF
Xiaohao Cui, Huiping Geng, Yuan Yuan Guo, Gang Xu (IHEP, Beijing)