Session : FRT3A - 10 OCTOBER 2014
Working Group 3-IR and MDI

SuperKEKB Background Simulations, Including Issues for Detector Shielding   FRT3A1.PDF
Hiroyuki Nakayama (KEK, Tsukuba), Yoshihiro Funakoshi, Takuya Ishibashi, Ken-ichi Kanazawa, Yukiyoshi Ohnishi (KEK, Ibaraki)
 
Analytical Estimation of Maximum Beam-beam Tune Shifts for Electron-positron and Hadron Circular Colliders   FRT3A2.PDF
Jie Gao, Sha Bai, Tianjian Bian, Song Jin, Dou Wang, Yiwei Wang, Ming Xiao (IHEP, Beijing), Feng Su (Institute of High Energy Physics (IHEP), )