Session : THT4B - 09 OCTOBER 2014
Working Group 2-Optics

Single Ring Multibunch Operation and Beam Separation   THT4B2.PDF
Richard Michael Talman (Cornell University (CLASSE), Ithaca, New York)
 
Challenges and Status of the FCC-ee Lattice Design   THT4B3.PDF
Bastian Haerer (CERN, Geneva; KIT, Karlsruhe), Bernhard Johannes Holzer (CERN, Geneva)
 
Status of CEPC Lattice Design   THT4B4.PDF
Huiping Geng, Sha Bai, Xiaohao Cui, Zhe Duan, Shinian Fu, Jie Gao, Yuan Yuan Guo, Yuemei Peng, Qing Qin, Dou Wang, Na Wang, Yiwei Wang, Ming Xiao, Gang Xu, Teng Yue, Yuan Zhang (IHEP, Beijing), Weiren Chou (Fermilab, Batavia, Illinois)